30. října 2011

Jiří Kabíček

čtení: Izajáš 61, 1–3 / kázání: Lukáš 4, 31–37 / poslání: Židům 10, 24–25

Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc. V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem:„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: „Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!“ A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny. L 4, 31–37

Milí bratři a sestry, Ježíšovo kázání v synagoze v Kafarnaum navazuje úzce na jeho vystoupení v Nazaretu, kde vyrůstal. Ačkoliv Ježíš vybral pro Nazaretské oddíl z proroka Izaiáše o příchodu milostivého léta, což je mělo potěšit, nenalezl u nich přijetí. Vadilo jim, že Ježíše dobře znali, že byl jeden z nich, syn Josefův. Jakým právem si nyní osobuje právo vyhlašovat léto milosti Hospodinovy, jako by byl sám mesiáš? Jak uvěřit, že přišel od Hospodina, když je přec viditelně synem jednoho z nich.

A pak si Ježíš dovolil vynechat z Izaiáše to, na co se Nazaretští těšili, že přichází den pomsty Boha našeho, že Pán Bůh konečně začne trestat všechny nepřátele Božího lidu. Ještě dál je rozzuřil tím, když jim řekl, že prorok Eliáš byl Hospodinem zachráněn od smrti hladem právě pohankou v Sareptě sidonské a dále, že ze všech malomocných v Izraeli byl očištěn jen pohan syrský Náman. To už byl vrchol když jim dal za příklad pohany. Za to ho chtěli Nazaretští dokonce zabít. Vedli ho na sráz hory, aby ho s ní svrhli dolů. Ale Ježíš prošel jejich středem a bral se dál.

Dnes je Ježíš v jiné synagoze v Kafarnaum, aby zde přečetl slova zákona a pak je vyložil. Jistě i zde zvěstoval evangelium, že Hospodin přichází zachránit celý svět před zkázou a zničením. Boží láska chce vysvobodit všechny lidi ze zajetí zla a hříchu.

Potěší nás, že ti Kafarnaumští, na rozdíl od Nazaretských, žasli nad jeho učením. Zjistili, že jeho slovo má moc. Ale najednou toto pokojné shromáždění přerušil člověk, který byl posedlý nečistým duchem. Jeho postižení nebylo zřejmě příliš viditelné, jinak by byl vyloučen z bohoslužeb, jak to přikazoval Boží zákon. Tento člověk byl však Ježíšovým kázáním tak dotčen, že zvolal: „Co je ti do nás Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit. Vím kdo jsi. Jsi svatý Boží.“ Ale právě proto se Ježíše bojí. Ten člověk byl v moci ďábla, v moci zla, které právě Ježíš přišel porazit a člověka osvobodit. Ztratil svou identitu a proto jeho reakce se nám zdá nepochopitelná. Když vezmete člověku, který je závislý na drogách jeho milovanou drogu, bude se bránit a vás nenávidět, i když mu chcete pomoci. Ti, kteří pracují v drogových zařízeních by to mohli potvrdit.

Ale nejde jen o drogově závislé. I dnes jsou přece lidé. Ježíše odmítají, protože se domnívají, že se nehodí do našeho světa, ve kterém rozhoduje ne pravda a láska, nýbrž široké lokty, sobectví a nic už jiného. Ve svém odporu proti Ježíši se podobají tomu posedlému v Kafarnaum. I když je zcela zřejmé, že Ježíš přichází člověka osvobodit, zbavit ho moderních posedlostí, jakými jsou už zmíněné drogy, hrací automaty i nemírné holdování alkoholu a co ještě jiného člověka zotročuje. Tito lidé se šikují ve jménu falešné svobody proti Ježíši, který chce, aby lidé žili šťastně a svobodně a při tom odpovědně. Co s takovými lidmi dnes? Poučování, domlouvání a jen naše kázání často nepomáhají. Zde je třeba, aby do se do našeho úsilí zapojil Bůh, u něhož je vše možné a my se máme za to modlit. Pán Bůh umí vyhnat i dnes všechny zlé a nečisté duchy z lidských srdcí. Také i dnes jsou lidé, kteří to okusili. Díky Bohu, že v našem světě není při díle jen nečistý duch zla, ale také dobrý Boží duch, duch dobra, lásky a odpuštění, který nás lidi vysvobozuje z toho, co nám škodí a co nás ničí.

A tak i dnes jsou ti, kteří objevují sílu toho Ježíše, který v našem světě sice vnějšně a zdánlivě prohrál, když byl ukřižován, a přece byl mocí Boží vzkříšen z mrtvých a dává i dnes sílu těm, kteří se otevírají dobrému Božímu duchu. Je připraven dávat záchranu, své dobré spasení, všem lidem. I těm, kterým prostřednictvím lékařů bylo pomoženo, a kteří zapomněli děkovat Tomu, který nejen léčí, ale vrací také plné zdraví.

Co se dál stalo s těmi posluchači v Kafarnaum nevíme. Lidé se však setkali s Ježíšem a poznali, že Ježíš pomáhá těm, kterým lidští lékaři už pomoci nedokážou. Ježíš není jen lékařem těla, ale je i lékařem duše. Uzdravuje naše srdce, aby ztratilo svůj neklid a v Bohu nalezlo smysl svého života, spasení, které se již dnes děje. Jistě ta plná záchrana nás čeká až v Božím království, kde už nebude nemocí, ani smrti, kde Bůh setře slzy z našich očí. Ale ten závdavek dobré Boží moci smíme už dnes prožívat. Bohu díky.

Modleme se: Pane, děkujeme Ti za Tvou dobrou moc, která nás zbavuje nečistých duchů, zlých myšlenek, nevděčnosti, sobectví a dává nám sílu milovat a odpouštět. Amen.


Stáhnout kázání ve formátu: PDF (pro čtení) | MP3 (pro poslech)