4. prosince 2011 - 2. neděle adventní

Jiří Kabíček

čtení: Izajáš 40 / kázání: 2. Korintským 1, 18–20 / poslání: Žalm 24, 3–5

Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ‚ano‘ i ‚ne‘! Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my – já a Silvanus a Timoteus – nebyl zároveň ‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm jest jasné ‚Ano‘! Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano‘. A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží. 2 K 1,18–20

Milí bratři a sestry, máme dnes druhou adventní neděli a blížíme se pomalu k vánočním svátkům. Od stolu Páně jsme slyšeli adventní prorockou výzvu, kterou opakuje Jan Křtitel, abychom připravili na poušti cestu Páně a vyrovnali křivé cesty od člověka k člověku. Apoštol Pavel nám bude příkladem toho co to všechno znamená. Dnešní text nám chce připomenout věrohodnost a spolehlivost vánoční zvěsti, na kterou se těšíme. Pavel měl s korintským sborem nemalé těžkosti, ano i trápení. Někteří vykladači dokonce píší, že tam prožíval své pašije. Ale přece nikdy nepřerušil s tímto sborem svůj kontakt. Svědčí o tom jeho 2 epištoly, které máme v bibli, ale těch dopisů, dle vykladačů, bylo patrně více. Možná i čtyři. Co přimělo apoštola k tomu co slyšíme z našeho textu?

Apoštol Pavel byl obviněn Korintskými, že nedrží své slovo, že mění libovolně své cestovní plány. Slíbil Korintským návštěvu, ale po dvakrát ji musel odložit, protože se objevily vážné překážky. V Korintě byli však lidé, kteří Pavla snižovali a jeho apoštolství popírali. Dávali přednost jiným apoštolům především Petrovi a dalším vynikajícím kazatelům jako byl Apollo. Pavel o sobě píše, že se stal apoštolem zcela výjimečně, že se jemu jako nedochůdčeti, tedy nedonošenému dítěti, ukázal vzkříšený Kristus. Byl dříve pronásledovatelem křesťanů a jestliže je nyní apoštolem pak jen z Kristovy milosti.

Když musel Pavel z vážných důvodů dvakrát svou cestu do Korintu odložit byla to voda na mlýn Pavlovým nepřátelům… Vykládali si to ve zlém a prohlašovali o něm, že je nespolehlivý, že jeho řeč není jasná a přímá, že jeho ANO není skutečným ANO.

Co učiní Pavel? Pavel se v této chvíli dovolává Boha za svého svědka, že se ve svých rozhodováních nedává vést vlastními zájmy a v této souvislosti rozvíjí pozoruhodnou úvahu o věrohodnosti a spolehlivosti Božího slova. To je tedy to, co máme slyšet a o čem máme přemýšlet, bratři a sestry, dnes v adventní době. Boží slovo je nejen dobré, ale je také pravdivé a věrohodné.

Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ano i ne. Vždyť Boží Syn, kterého jsme u vás zvěstovali já, Silvanus a Timoteus nebyl zároveň ano i ne, nýbrž bylo v něm jasné ano.

V Ježíši Kristu. v celém jeho životním příběhu, tak jak nám svědčí evangelisté, přece zaznělo a zní Boží ANO k člověku i ke světu. V něm nám ukázal Bůh svou pravou tvář. Je to tvář toho, který nás má rád, který nám přichází pomoci. Jestliže je nějaké NE v Ježíši Kristu pak je to NE ke hříchu, k tomu co je zlé a co pustoší náš život. Když jsem učil na Církevní konservatoři věrouku a etiku a měl jsem před sebou asi polovinu studentů studentek, kteří nebyli praktikující křesťané, snažil jsem se nejdříve odstavit předsudky, které o křesťanství panují. Teprve pak jsem mohl pokoušet artikulovat to, čemu křesťané skutečně věří.

Bratři a sestry, od začátku museli křesťané ve svých vyznáních interpretovat svou víru a vymezovat se proti jejímu falešnému pochopení. Byli křesťané, kteří uvažovali o Bohu skrytém a Bohu zjeveném. Ten skrytý Bůh nás děsí svou přísností, je to deus abconditus. Heretik Markion ve 2 st. po Kristu měl za to, že takový je Bůh Starého Zákona, proto Starý Zákon odmítl a vytvořil kánon jen z evangelia podle Lukáše a z listů Pavlových. Církev jeho názory správně odmítla. Něco z Boží nevyzpytatelnosti je obsaženo v mohamedánském pojetí alaha, jehož vůle je neprobadatelná a nelze než ji než pasivně přijmout. Jak jinak je tomu u Boha, který se zjevil v Ježíši Kristu. V něm je jasné Ano k člověku a světu.

A pak se apoštol obrací k Božím zaslíbením, které dostali lidé staré smlouvy, počínaje Abrahamem, ve kterých je už byla naznačena dobrá Boží vůle se všemi lidmi. Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest bylo v něm (totiž v Kristu), řečeno ANO. A proto skrze něho zní i naše Amen k slávě Boží. Amen znamená jistě, nebo věřím, vztahuje se k tomu, na co se lze spolehnout a na čem lze stavět. Co je neměnné a co nepodléhá výkyvům módy.

Tak zve apoštol Korintské, kteří mu nedůvěřovali, aby se sjednotili s ním apoštolem na tom jediném spolehlivém základě jímž je Ježíš Kristus. Advent mluví o příchodu toho, který byl zdávna zaslíben, který přišel a přichází, na kterého je spolehnutí. V něm končí všechno nedorozumění a nepřátelství mezi lidmi, které nás děsí a se kterým zápasíme také i v naší společnosti. V něm je základ smíření a obnovení ztracené důvěry, o kterou Pavel s Korintskými stále usiloval.

Před vánocemi tedy znovu slyšíme zaslíbení lidskému pokolení, o spolehlivosti Božího slova a základu skutečné důvěry mezi lidmi. Jak moc toho potřebujeme zvláště dnes kdy na lidské slovo není často spolehnutí a kdy lidské Ano se stává častokráte Ne, takže není možno se v tom vyznat.

Lidské slovo často ztratilo dnes svou důvěryhodnost. S Božím slovem je to jiné. A to je pro nás velké potěšení právě dnes, v době kdy se patrně dostáváme do finanční recese a jedna katastrofická vise stíhá druhou. Nemusíme ztrácet naději, vždyť věříme, že běh světa není jen v lidských rukách Smíme se Božímu slovu otevírat s důvěrou dnes, v adventu, o vánocích a jistě i po nich, abychom uslyšeli Boží jasné ANO k nám lidem a celému světu a jeho jasné NE ke zlu, k hříchu, který nás zbavuje naděje a vede do smrti. Jsme znovu pozváni, abychom na Kristův příchod odpověděli svým Amen, svým radostným Věřím. Nemůže se to jinak projevit než jak se to projevilo u apoštola Pavla, který hledal porozumění u Korintských a vytrvale zasypával všechny propasti nedůvěry, aby dosáhl smíření. To je adventní výzva také pro nás.

Pane požehnej nám dnes slovo, které jsme směli slyšet. Ať nás připraví na vánoční zvěst, abychom byli naplněni ovzduším nepopsatelného pokoje. Amen.


Stáhnout kázání ve formátu: PDF (pro čtení)