Kázání 2009

2. srpna 2009

Petr Pivoňka

čtení: Jan 1,1–14 / kázání: Genesis 1,29–31

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Gn 1,29–31

Milí bratři a sestry,  číst dál »


19. července 2009

Petr Pivoňka

čtení: Žalm 72 / kázání: Matouš 28,16–20 / poslání: Jan 14,15–17

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ M 28,16,20  číst dál »


12. července 2009

Jiří Kabíček

čtení: Lukáš 5,1–11 / kázání: Lukáš 5,10b

Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ L 5, 10  číst dál »

28. června 2009 – rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

čtení: Žalm 136 / kázání: Žalm 136,1 / poslání: 2 Tesalonickým 2,16–17

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Ž 136,1

Chválu vzdejte Hospodinu… Bohu bohů, Pánu pánů… chválu vzdejte Bohu nebes.

Ale, milé děti, milá mládeži, sestry a bratři, proč máme vlastně vzdávat chválu Pánu Bohu? Protože to potřebuje? Anebo proto, abychom za to od něj něco dostali? Ne. Protože je dobrý. Odpověď je jednoduchá a jasná: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý.  číst dál »


14. června 2009 - Konfirmace

Petr Pivoňka

čtení: Lukáš 10,25–28 / kázání: 1 Timoteovi 1,5 / poslání: Přísloví 3,3–6

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1 T 1,5

Milí bratři a sestry, milí konfirmandi,  číst dál »