Kázání 2009

22. února 2009

Petr Pivoňka

čtení: Izaiáš 43,1 – 3a / kázání: Marek 8,31 – 38 / poslání: 1. list Petrův 2,19 – 21

A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“  číst dál »

8. února 2009 - Rodinná neděle

Petr Pivoňka

čtení: Gn 28,10–22 / kázání: Genesis 28,15 / poslání: Žd 13,1–6

“Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“ Gn 28,15

Milé děti,

vy nejmenší – bojíte se tmy? Já jsem se teda jako malý tmy bál. Stačilo, když jsme šli spát, zhasnout lampičku. Horší bylo jít pro něco do sklepa. A nejhorší bylo jít někde v noci mimo domov, třeba lesem, to jsem se ještě jako větší bál.  číst dál »18. ledna 2009

Petr Pivoňka

čtení: Iz 42,1–10a / kázání: Matouš 3,13–17 / poslání: Žd 4,14–16

Milé sestry a milí bratři,

Janu Křtiteli Ježíš řekl: „Připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá“.  číst dál »


4. ledna 2009

Petr Pivoňka

čtení: Ř 4,16–25 / kázání: Genesis 15,1–7 / poslání: Gal 3,6–7.26.29

Milí bratři a sestry,

ten příběh ze života Abrahamova, jemuž dnes nasloucháme, začíná slovy: „Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo.“  číst dál »

1. ledna 2009 - Nový rok

Petr Pivoňka

čtení: Přísloví 9 a Koloským 2,2–4 / kázání: Koloským 4,5–6 / poslání: Židům 13,5–6.8

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

Moudrá výzva na prahu nového roku. Týká se přesně toho, co sami cítíme jako velmi potřebné a čeho se nám nedostává. Moudrost! Jak moc ji potřebujeme, abychom se neztratili ve spleti toho, co se nabízí a dotírá. Abychom se uměli dobře rozhodovat.  číst dál »