Kázání 2010

29. srpna 2010

Petr Pivoňka

čtení: Skutky 16,25–34 / kázání: Koloským 3,16 / poslání: 1 Korintským 1,4–9

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Kol 3,16

Milí bratři a sestry,

nejprve nám dnes zní evangelium: slovo Kristovo je plné bohatství. A chce v nás a mezi námi v celém svém bohatství přebývat.  číst dál »

15. srpna 2010

Petr Pivoňka

kázání: Žalm 122,1

Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! Ž 122,1  číst dál »


1. srpna 2010

Petr Pivoňka

čtení: Lukáš 18,1–8 / kázání: Žalm 34,2.5.7.9.16.18–20 / poslání: Římanům 8,15–17

Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála. / Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. / Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. / Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. / Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho. / Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ž 34,2.5.7.9.16.18–20  číst dál »

11. července 2010

Jiří Kabíček

čtení: Izajáš 58,6–11 / kázání: Marek 8,1–9 / poslání: Lukáš 5,35–38

Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.“ Jeho učedníci mu odpověděli: „Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?“ Zeptal se jich: „Kolik chlebů máte?“ Řekli: „Sedm.“ Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů sedm košů. Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil. Mk 8,1–9  číst dál »


13. června 2010

Jiří Kabíček

čtení: Žalm 34,1–11 / kázání: Filipským 1, 27–29 / poslání: Koloským 3,8–11

Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět; vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte. Fp 1,27–29  číst dál »

6. června 2010

Jiří Kabíček

čtení: Žalm 34,1–11 / kázání: Jan 6,60.66–69 / poslání: Efezským 5,15–20

Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“ Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ J 6,60.66–69  číst dál »


30. května 2010 – Neděle Trojiční

Petr Pivoňka

čtení: Skutky 2,37–47 / kázání: 1 Korintským 12,12–13. 24b-26 / poslání: Efezským 4,2d-5.15–16

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. …jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. 1K 12,12–13.24–26  číst dál »

23. května 2010 – Neděle svatodušní

Petr Pivoňka

čtení: Ezdráš 36,21–32.36 / kázání: Galatským 5,13–23 / poslání: Římanům 8,12–15

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5,13–23  číst dál »