Kázání 2010

16. května 2010

Petr Pivoňka

čtení: Skutky 1,1–14 / kázání: Lukáš 11,5–13 / poslání: Koloským 4,2–6

Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ L 11,5–13  číst dál »

9. května 2010 – neděle Rogate

Petr Pivoňka

čtení: Jakub 3,13–18 / kázání: 1 Královská 3,9 / poslání: Jakub 1,5–8

"Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“ 1 Kr 3,9  číst dál »


25. dubna 2010

Petr Pivoňka

čtení: 1 Petrova 1,24–2,5.9b-10 / kázání: Žalm 134/ poslání: Římanům 13,10–14

Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi. Ž 134

Dobrořečte Hospodinu! Jenže ono to, bratři a sestry, nejde jen tak hned a snadno. Vždyť si sem přinášíme své nálady, problémy, starosti. Smutek z náhlých ztrát vzácných lidí.  číst dál »

18. dubna 2010 - jmenování nového staršovstva

Petr Pivoňka

čtení: Jan 21,15–19 / kázání: 1. list Petrův 5,1–4 / poslání: Jan 10,11–13.27–28

Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. 1 P 5,1–4  číst dál »28. března 2010 – Květná neděle

Petr Pivoňka

čtení: Matouš 21,6–17 / kázání: Žalm 8,2–3 / poslání: Filipským 2,4–11

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Ž 8,2–3

Milí bratři a sestry,  číst dál »