Kázání 2010

14. března 2010 – Rodinná neděle - 4. neděle postní

Petr Pivoňka

čtení: Jan 4,1–15 / kázání: Jan 4,13–15 / poslání: 1 Petrova 1,22–23 a 2,1–3

Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. J 4,13–15

Milí přátelé, milé děti,  číst dál »


28. února 2010 – 2. neděle postní

Petr Pivoňka

kázání: Římanům 5,1–5

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Ř 5,1–5

Milí bratři a sestry,  číst dál »

21. února 2010 – 1. neděle postní

Petr Pivoňka

čtení: Matouš 4,1–11 / kázání: Židům 4,14–16 / poslání: Římanům 8, 31–35

Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Žd 4,14–16

Milí bratři a sestry,  číst dál »


14. února 2010

Jiří Kabíček

čtení: Izajáš 35,1–6.10 / kázání: Lukáš 18,31–43 / poslání: Židům 12,1–7

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: „Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí; a třetího dne vstane.“ Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal.  číst dál »

31. ledna 2010

Petr Pivoňka

čtení: Genesis 6,9b-7,1 / kázání: Matouš 7,13–14 / poslání: 2 Královská 4,6–10.16–18

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Mt 7,13–14

Milé sestry, milí bratři,  číst dál »