Kázání 2013

3. listopadu 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Matouš 5, 27–28 a Jan 8, 1–11 / kázání: Exodus 20, 14 / poslání: 1. Korintským 6, 12–20

Nesesmilníš. Ex 20, 14  číst dál »

20. října 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Marek 3, 31–35 a Matouš 23, 8–12 / kázání: Exodus 20, 12 / poslání: Efezským 5, 29–6, 4

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Ex 20, 12  číst dál »


6. října 2013 - díkůvzdání

Petr Pivoňka

Čtení: 1. Paralipomenon 29, 10–18 / kázání: Matouš 6, 19–23 / poslání: 2. Korintským 9, 8–15

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Mt 6, 19–23  číst dál »

29. září 2013

Jiří Kabíček

Čtení: Izajáš 58, 13n; Marek 2, 23n / kázání: Deuteronomium 5, 12–15 / poslání: Galatským 5

Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku. Dt 5, 12–15  číst dál »


22. září 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Matouš 7, 21–23 / kázání: 2. kniha Mojžíšova 20, 7 / poslání: Filipským 2, 5–11

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Ex 20, 7  číst dál »

15. září 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Matouš 21, 10–14 a Jan 1, 16–18 / kázání: 2. kniha Mojžíšova 20, 4–6 / poslání: Galatským 5, 1. 13

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Ex 20, 4–6  číst dál »


8. září 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Marek 12, 28–34 / kázání: 2. kniha Mojžíšova 20, 2–3 / poslání: Židům 13, 1–6

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Ex 20, 2–3  číst dál »

1. září 2013 - rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

Čtení: 2. kniha Mojžíšova 19, 1–6 / kázání: 2. kniha Mojžíšova 20, 1–2 / poslání: Židům 9, 15 a 10, 19–25

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Ex 20, 1–2  číst dál »