Kázání 2013

5. května 2013 - rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

Čtení: Marek 10, 13–16 / kázání: Lukáš 11, 5–13 / poslání: 1. Tesalonickým 5, 15–18

Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Lk 11, 5–13  číst dál »

28. dubna 2013

Jiří Kabíček

Čtení: Matouš 25, 31–40 / kázání: Matouš 18, 1–5 / poslání: 1. list Petrův 5, 5–6

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském. A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Mt 18, 1–5  číst dál »


21. dubna 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Ezechiel 36, 24–27 a Jan 14, 18–29 / kázání: Římanům 8, 6 / poslání: 2. Korintským 5, 14–18

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. Ř 8, 6  číst dál »

14. dubna 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Jan 20, 19–23 / kázání: Jakub 5, 16a / poslání: 1. list Petrův 1, 21–23

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jk 5, 16a  číst dál »


7. dubna 2013

Petr Pivoňka

Čtení: Marek 2, 1–12 / kázání: Jakub 5, 13–15 / poslání: Galatským 6, 2. 9–10

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Jk 5, 13–15  číst dál »

31. března 2013 - Velikonoční neděle

Petr Pivoňka

Čtení: Jan 20, 1–10 / kázání: Jan 20, 11–18 / poslání: 1. Korintským 15, 42–45; 54–58;

Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“ J 20, 11–18  číst dál »


29. března 2013 - Velký pátek

Petr Pivoňka

Čtení: Izajáš 53, 6–9 / kázání: Matouš 27, 11–14 / poslání: Zjevení Janovo 5, 6–10

A Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Na žaloby velekněží a starších nic neodpovídal. Tu mu řekl Pilát: „Neslyšíš, co všechno proti tobě svědčí?“ On mu však neodpověděl ani na jedinou věc, takže se vladař velice divil. Mt 27, 11–14  číst dál »

24. března 2013 - Květná neděle

Petr Pivoňka

Čtení: Jan 12, 9–19 / kázání: Efezským 1, 17–19 / poslání: 2. Korintským 9, 8–9

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Ef 1, 17–19  číst dál »