Kázání 2014

14. prosince 2014 - 3. neděle adventní

Petr Pivoňka

Čtení: Lukáš 1,67–79 a 1. Tesalonickým 5,13b-14 / kázání: Izajáš 40,1–5 / poslání: Jan 14,15–19

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“ Izajáš 40,1–5  číst dál »

7. prosince 2014 - 2. neděle adventní

Petr Pivoňka

Čtení: Jan 14,1–6 / kázání: Izajáš 35,1–10 / poslání: Židům 12,12–15a.18–19.22–24

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých.  číst dál »


30. listopadu 2014 - 1. neděle adventní

Petr Pivoňka

kázání: Marek 13,24–37

Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe. Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.  číst dál »

23. listopadu 2014

Petr Pivoňka

Čtení: 1. list Petrův 2,11–17 / kázání: Přísloví 14,34 Kral / poslání: 2. list Petrův 3,13–15.17–18

Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 Kral  číst dál »


16. listopadu 2014

Petr Pivoňka

Čtení: 3. kniha Mojžíšova 19,33–37 / kázání: Galatským 5, 1. 11. 13–15 / poslání: Římanům 8,18–21

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.

Kdybych já, bratří, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž.  číst dál »

12. října 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Efezským 2,11–22 / kázání: Efezským 4,1–6 / poslání: Efezským 3,20–21

Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,1–6  číst dál »


28. září 2014

Petr Pivoňka

Čtení: 2. Korintským 1,3–11 / kázání: Matouš 6,13 / poslání: Židům 2,14–18

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Matouš 6,13  číst dál »

14. září 2014

Petr Pivoňka

Čtení: 2. kniha Mojžíšova 16,1–3.11–35 / kázání: Matouš 6,11 / poslání: Jakub 2,14–17

Náš denní chléb dej nám dnes. Matouš 6,11  číst dál »