Kázání 2014

31. srpna 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Matouš 18,21–35 / kázání: Matouš 6,12 / poslání: Koloským 3,13–15

A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Matouš 6,12  číst dál »

24. srpna 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Izajáš 62 / kázání: Matouš 6,9–10 / poslání: Židům 10,35–37

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Matouš 6,9–10  číst dál »


17. srpna 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Izajáš 63–64,7 / kázání: Matouš 6,9–15 / poslání: Lukáš 11,9–13

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Matouš 6,9–15  číst dál »

10. srpna 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Marek 4,35–41 / kázání: Žalm 127 / poslání: Židům 3,4–6

Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli. Žalm 127  číst dál »


27. července 2014

Petr Pivoňka

kázání: Marek 4,24–29

Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“ Marek 4,24–29  číst dál »

6. července 2014

Jiří Kabíček

kázání: Jan 8, 31–32

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8, 31–32  číst dál »


29. června 2014

Jaroslav Voda

Čtení: Efezským 3,10–21 / kázání: 1. Korintským 13,9–12

Z částky zajisté poznáváme a z částky prorokujeme. Ale jakž by přišlo dokonalé, tehdy to, co jest z částky, vyhlazeno bude. Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdy tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, tak jak i známostí obdařen budu. Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jest láska. 1. Korintským 13,9–12  číst dál »

15. června 2014

Miloš Vavrečka

Svůj dnešní text jsem si nadepsal pracovně Svatá Trojice – Bůh v množném čísle. Ale co na to vyznání Izraele „ které zní: „Slyš Izraeli , Hospodin je náš Bůh Hospodin jediný.“ Citace z prorocké knihy se ptá Izaiáše:“Kdo nám půjde? A tak bychom mohli vést tento dialog dál.  číst dál »