Kázání 2014

16. února 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Lukáš 8, 40–56 a Matouš 26, 36–39 / kázání: Žalm 62 / poslání: 1. list Petrův 2, 19–25

Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Davidův. Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru. Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá . Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání . Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc, i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků. Ž 62  číst dál »

9. února 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Matouš 5, 1–12 / kázání: Matouš 5, 13 / poslání: Koloským 4, 2–6

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Mt 5, 13  číst dál »


2. února 2014

Petr Pivoňka

Čtení: 1. list Petrův 3, 18–22 / kázání: Genesis 7, 23 – 8, 12 / poslání: 2. list Petrův 3, 13–15. 17

Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše. Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů. Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily.  číst dál »

26. ledna 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Exodus 3, 1–8 / kázání: Židům 4, 16 / poslání: List Judův 20–21

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Žd 4, 16  číst dál »


19. ledna 2014

Petr Pivoňka

Čtení: Jan 14, 23 a 7, 38–39a / kázání: Žalm 73, 28a / poslání: Filipským 4, 4–5

Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Ž 73, 28a  číst dál »

12. ledna 2014

Petr Pivoňka

Čtení: 1. list Janův 1, 5 – 2, 2 / kázání: Jan 8, 12 / poslání: Efezským 5, 8–14

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ J 8, 12  číst dál »