Kázání 2015

25. října 2015

Jaroslav Voda

čtení: Žalm 46 / kázání: Izaiáš 8,6–8, Židům 2,1.3

Poněvadž pohrdl lid ten vodami Siloe tiše tekoucími, a rauje se z Rezina a syna Romeliášova, protož aj, Pán uvede na ně vody, řeky násilné a mnohé, totiž krále asyrského a všechnu slávu jeho, takže vystoupí ze všech toků svých, a půjde nad všecky břehy své. Půjde i před Judu, rozleje se a rozejde, až k hrdlu dosáhne…a naplní širokost země tvé, ó Imanueli. Proto se tím víc musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem… jak bychom mohli uniknout, pohrdneme-li tak slavným spasením?  číst dál »

18. října 2015

Jiří Kabíček

čtení: Marek 2,1–12 / kázání: Marek 2,11–12

„Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“  číst dál »


11. října 2015, Díkůvzdání, rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

čtení: Izaiáš 55,6–13 / kázání: Marek 4,26–29

Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“  číst dál »

27. září 2015

Petr Pivoňka

čtení: Marek 7,24–30 / kázání: Matouš 15,21–28

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. “A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. “Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.  číst dál »


20. září 2015

Petr Pivoňka

čtení: Ezechiel 22,23–31 / kázání: 1.Timoteovi 2,1–4

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.  číst dál »

13. září 2015

Petr Pivoňka

čtení: Matouš 25,31–46 / kázání: Matouš 6,33–34

Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.  číst dál »


6. září 2015, rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

čtení: Lukáš 24.13–28 / kázání: Lukáš 24, 28–35

Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb.  číst dál »

30. srpna 2015

Petr Pivoňka

čtení: 2 K 1,18–22 / kázání: Židům 2,1

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.

Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,

jak jsem došel k volbě tohoto slova pro dnešní zvěstování? Přemýšlel jsem a ptal jsem se: Pane, co potřebují slyšet všichni ti různí lidé, kteří se tady tuto neděli shromáždí? Domácí, ale hlavně ti rodiče křtěného Rafaela, jeho kmotři, jejich rodina – ale zejména ta mládež, která se tady u nás tento víkend setkala? Co je pro ně a pro nás všechny teď aktuální a důležité slyšet?  číst dál »