Kázání 2015

9. srpna 2015

Petr Pivoňka

čtení: Mk 10,35–45 / kázání: Římanům 12,1–2

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.  číst dál »

26. července 2015

Petr Pivoňka

kázání: Matouš 5,5

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Milé sestry a milí bratři,

šíří se strach. Ze střetu civilizací s nezvládnutelnou vlnou muslimských uprchlíků k nám a do Evropy. Strach, že tady dochází k promyšlenému vývozu islamistů k nám. Tento strach v nás podporují média, která to takto často staví. Naštěstí najdeme i rozumné a podnětné články.  číst dál »


19. července 2015

Petr Pivoňka

čtení: Mt 5,14–16 / kázání: 1. Petrův 2,11–12

Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu ‚v den navštívení‘. 1. Petrův 2,11–12  číst dál »

12. července 2015

Petr Pivoňka

čtení: Mt 5,13 / kázání: 3. kniha Mojžíšova 19,9–10 a 33–34

Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do samého kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo po žni. Ani svou vinici úplně nevysbíráš, nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka; ponecháš je pro zchudlého a pro hosta. Já jsem Hospodin, váš Bůh.  číst dál »


28. června 2015 - Rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

čtení: Matouš 21,6–17 / kázání: 2 Samuelova 6,1–3a. 5–7a. 9–23

David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se třiceti tisíci, a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu z Baalímu Judova, aby odtud přivezli Boží schránu, při níž se vzývá Jméno, jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. Vezli Boží schránu na novém povozu. Vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku; Uza a Achjó, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz.  číst dál »

14. června 2015

Petr Pivoňka

čtení: 1 P 2,11–25 / kázání: Žalm 73,1–3. 11–17. 21–24

Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí.  číst dál »


7. června 2015 - neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

čtení: Sk 2,29–47 / kázání: Jan 16,12–15

Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Jan 16,12–15  číst dál »

31. května 2015 - neděle sv. Trojice

Petr Pivoňka

čtení: 1 K 1,18–25 a 2,1–5 / kázání: Jan 16,5–11

Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Jan 16,5–11  číst dál »