Kázání 2017

24. září 2017 - 15. neděle po sv. Trojici

Jaroslava Michnová

Čtení: Gn 32,23–33 Kázání: Mt 15,21–28

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.  číst dál »


3. září 2017 - 12. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Čtení: 1 J 1,1–4 Kázání: Mt 1,1.22–23; Mk 1,1; L 1,1–4; J 1,1.14

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.  číst dál »


27. srpna 2017 - 11. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Kázání: L 19, 1–10, zvl. v. 10.

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, mohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“  číst dál »

30. července 2017 - 7. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Čtení: J 6,1–29 Kázání: J 6,30–35

Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.  číst dál »


16. července 2017 - 5. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Toto kázání zaznělo mimo zlínský evangelický chrám – v průběhu bohoslužeb konaných pod širým nebem v Komenského parku ve Zlíně. Během bohoslužeb účinkoval sbor složený z účastníků Letní školy gospelů pod vedením lektorů z Francie, Rolanda Chama a Thierry Freda Francoise.  číst dál »