Kázání

27. srpna 2017 - 11. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Kázání: L 19, 1–10, zvl. v. 10.

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, mohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“  číst dál »

30. července 2017 - 7. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Čtení: J 6,1–29 Kázání: J 6,30–35

Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.‘“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.  číst dál »


16. července 2017 - 5. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Toto kázání zaznělo mimo zlínský evangelický chrám – v průběhu bohoslužeb konaných pod širým nebem v Komenského parku ve Zlíně. Během bohoslužeb účinkoval sbor složený z účastníků Letní školy gospelů pod vedením lektorů z Francie, Rolanda Chama a Thierry Freda Francoise.  číst dál »


18. června 2017 - 1. neděle po sv. Trojici

Petr Pivoňka

Čtení: Iz 61,1–9 Kázání: Iz 61,10–11

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.  číst dál »

4. června 2017 - svatodušní neděle

Petr Pivoňka

Kázání: J 4,3–24

… opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“  číst dál »


21. května 2017 - neděle Rogate - rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

Čtení: Da 5,1–16 Kázání: Da 5,17–30

Daniel na to králi odpověděl: „Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi! Bůh nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho.  číst dál »

14. května 2017 - neděle Cantate

Petr Pivoňka

Čtení: L 12,16–34 Kázání: Ko 3,16

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.  číst dál »