Kázání

21. května 2017 - neděle Rogate - rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

Čtení: Da 5,1–16 Kázání: Da 5,17–30

Daniel na to králi odpověděl: „Své dary si ponech a své odměny dej jinému. To písmo však králi přečtu a výklad mu oznámím. Slyš, králi! Bůh nejvyšší dal Nebúkadnesarovi, tvému otci, království a velikost, slávu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé různých národností a jazyků a obávali se ho.  číst dál »

14. května 2017 - neděle Cantate

Petr Pivoňka

Čtení: L 12,16–34 Kázání: Ko 3,16

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.  číst dál »


7. května 2017 - neděle Jubilate

Petr Pivoňka

Čtení: Žd 13,8–16 a 20–21 Kázání: Žd 13,15–16

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.  číst dál »

30. dubna 2017 - neděle Misericordias - čtené kázání

Kázání Pavla Klineckého přečetl František Mück.

Kázání: J 9,35–39

Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“  číst dál »


16. dubna 2017 - Velikonoční neděle

Petr Pivoňka

Kázání: Matouš 28,8–10

Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“  číst dál »


14. dubna 2017 - Velký pátek

Petr Pivoňka

Čtení: Iz 53,8–12 a 1 P 3,18 Kázání: Lukáš 23,44–49

Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“  číst dál »

9. dubna 2017 - neděle Palmarum - Květná (6. postní) - rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

Čtení: Mt 21,1–17 Kázání: 2. Královská 22 + 23 (23,3+21–25)

Jóšijášovi bylo osm let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenatřicet let. Jeho matka se jmenovala Jedída; byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo.  číst dál »