Kázání

7. května 2017 - neděle Jubilate

Petr Pivoňka

Čtení: Žd 13,8–16 a 20–21 Kázání: Žd 13,15–16

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.  číst dál »

30. dubna 2017 - neděle Misericordias - čtené kázání

Kázání Pavla Klineckého přečetl František Mück.

Kázání: J 9,35–39

Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na to řekl: „Věřím, Pane,“ a padl před ním na kolena. Ježíš řekl: „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“  číst dál »


16. dubna 2017 - Velikonoční neděle

Petr Pivoňka

Kázání: Matouš 28,8–10

Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; tam mě uvidí.“  číst dál »


14. dubna 2017 - Velký pátek

Petr Pivoňka

Čtení: Iz 53,8–12 a 1 P 3,18 Kázání: Lukáš 23,44–49

Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Pak vstal od modlitby, přišel k učedníkům a shledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“  číst dál »

9. dubna 2017 - neděle Palmarum - Květná (6. postní) - rodinné bohoslužby

Petr Pivoňka

Čtení: Mt 21,1–17 Kázání: 2. Královská 22 + 23 (23,3+21–25)

Jóšijášovi bylo osm let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě jedenatřicet let. Jeho matka se jmenovala Jedída; byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo.  číst dál »


2. dubna 2017 - neděle Judica (5. postní)

Petr Pivoňka

Čtení: J 6,48–71 Kázání: Jan 6,55–57

Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.  číst dál »

19. března 2017 - neděle Oculi (3. postní)

Petr Pivoňka

Kázání: 1. Mojžíšova 3,17–21

Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.  číst dál »